Skip available courses

Available courses

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หน่วยกิต

        ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ  การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณใน การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา  ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่  ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ตัวชี้วัด
ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

รวมทั้งหมด  1  ตัวชี้วัด

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          “คู่มือการดำเนินงานนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและทั่วถึง
           ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยนักเรียน
           ประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           กระบวนการและขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           เครื่องมือที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน